/** Created by Alexander on 2017-03-20. */

Akademin

 

akademien_50proc

Bakgrund
Policy
Forskning
Lagen
Föräldrar
Skola
Anläggning/arrangemang
Material
Spelarutbildningsplan
Kontakt

 

 

Djurgården Fotboll Akademi har som mål att utveckla skickliga spelare till A-laget. Konsekvensen av det blir att akademiverksamheten bedrivs med utgångspunkt från forskning och praktisk erfarenhet av arbete med människor samt spelarutveckling. Därför är vi övertygade om att vår träningsmodell skapar de bästa möjligheterna för barn och ungdomar att nå så långt som deras potential tillåter genom en så bra och sund verksamhet som möjligt.

Fortfarande finns det anledning att ställa sig frågan om vilken väg som är bäst om man vill bli elitspelare i fotboll? Du som läser det här kan därför fundera på vilken påverkan Djurgårdens verksamhet har på ditt barn ur ett hälsomässigt, psykiskt, fysiskt, motoriskt och socialt perspektiv. Djurgården Akademi finns gärna med som en samtalspartner för att du ska kunna fatta ett klokt beslut för ditt barn.

På den här sidan kan du ta del av hur Djurgårdens Akademi arbetar, tänker och planerar kring organisation, fotboll, ledarskap, utveckling och mycket annat.

De prioriterade utgångspunkterna i Akademin utgår alltid från värdeorden “glädje, värdighet, respekt” och gör att vi tillsammans strävar efter följande:

  • Välbefinnande och glädje
  • Humanistiskt ledarskap
  • Prestationsorienterat motivationsklimat
  • Självbestämmande motivation och passion
  • Vägledd upptäcktsbaserad inlärning
  • Spelet i centrum
  • Spelförståelse och fotbollsfärdigheter integrerat
  • Perception och beslutsfattande
  • Analys och reflektion
  • Långsiktig utveckling framför kortsiktiga resultat

Tillbaka till menyn

Policy

Djurgårdens Akademi arbetar ständigt med att utveckla sin verksamhet och det sker bland annat genom att ha generella riktlinjer, även om vi vill se till individens möjlighet så mycket som möjligt.

Det innebär att vi har riktlinjer för träning och matchning där du bland annat kan läsa om truppstorlek, hur vi ser på uppflyttning av yngre spelare till äldre lag eller scoutning. Vi har också idéer kring det individuella bemötandet och planeringen för varje barn/spelare. I det ingår bland annat vår syn på utvecklingssamtal, ledighet från träning och match under säsong, utövning av parallella idrotter eller osportsligt uppträdande.

Om du tittar på DIF Akademi ställningstaganden så får du veta ännu mer i detalj vad som leder utvecklingen i verksamheten och dessutom vilken praktisk erfarenhet och forskning vi baserar det på. Det innebär bland annat att vi hela tiden utvärderar mot den praktiska erfarenhet som finns i DIF Akademi samt också mot ny eller äldre forskning som vi relaterar till. Du kan också gå vidare för att se vår spelarutbildningsplan, som är en utveckling av Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan, och tanken med systematiken i vår utbildning genom långsiktig spelarutveckling (LTPD).

Tillbaka till menyn

Forskning

Metoderna i Djurgårdens Akademi är så långt möjligt underbyggda av evidens kring spelarutveckling. Det innebär att vi försöker använda metoder som är baserade på internationellt publicerade studier i etablerade forskningsjournaler, samt att metoderna även är praktiskt provade. Mycket forskning bedrivs idag kring spelarutveckling, inte minst i fotboll (se exempelvis Paine, 2011*). Det är också en central del i Akademin att vi har internutbildningar för tränare och ledare i metoden samt att akademisk utbildning hos tränare är lika meriterande som praktisk erfarenhet.

Exempelvis har forskning förordat en nedtoning av ”tidig specialisering” och för mycket organiserad eller överstrukturerad  träning för att barn ska ges bästa utvecklingschans på längre sikt (Ford mfl., 2009*). I Djurgården är det en viktig kunskap att arbeta efter. Vi tar fasta på metoder som idag anses vara effektivare än de traditionella sätten att utveckla spelare. Vi utvärderar och omprövar också våra metoder kontinuerligt för att se hur vi varje år kan förbättra oss. Vårt mål är att integrera ny kunskap och praktisk erfarenhet för att komplettera och utveckla DIF-modellen.

Läs mer om våra ställningstaganden kring spelarutveckling i Djurgårdens akademi. Från ställningstaganden bygger vi också vår spelarutbildningsplan som ligger till grund för utbildningen som spelarna får i Djurgården. I den ingår exempelvis lärandemetoden, varför vi är noga med att vara tålmodiga i utvecklingsarbetet, att vi prioriterar den långsiktiga prestationen före kortsiktiga resultat, varför självbestämmande motivation är avgörande och vår syn på ledarskap och och ledarskapsfilosofi. De som arbetar med spelarutbildningsplanen ingår i Djurgårdens vetenskaps- och utbildningsråd, som dessutom leder vårt samarbete med olika lärosäten för att utveckla och utvärdera verksamheten på ett objektivt sätt. Det görs i projekt som bedrivs tillsammans med både forskare och studenter. De personerna har också föreslagit en rad böcker som kompletterar och fördjupar kunskapen kring varför Djurgården arbetar som de gör.

Tillbaka till menyn

ungdom_bildcollage_960x540


Lagen

Djurgården Akademi använder laget.se där du via toppmenyn kan få information kring varje enskilt lag.

Föräldrar

Föräldrar – en viktig resurs

Familjens roll i barnets/spelarens utveckling ska inte underskattas. För de barn som är mest motiverade kommer familjens liv påverkas eftersom träningar och matcher tar allt mer tid i anspråk. Stora delar av tiden kommer tillbringas på Hjorthagens IP och andra fotbollsmiljöer och föräldrar kan ge direkt feedback till sina barn på många olika sätt – positivt eller negativt. Föräldrar ska dock vara en positiv resurs (och därmed även en resurs för tränaren), men deras roll ska vara anpassad till behoven hos barnet.

Föräldrar påverkar barnet genom sitt synsätt på idrott, inlärning, föräldraskap, ledarskap, sätt att umgås med mera. Genom familjens sätt att stödja barnet så kommer det att påverka övertygelser, värderingar, mål samt även framtida prestationer. I Djurgårdens Akademi tror vi på att föräldrar är en god kraft som kompletterar föreningens arbete med barnen/spelarna. Vi utgår från tre punkter i arbetet:

•  Allt som rör fotbollen och fotbollsutvecklingen i Djurgårdens IF Akademi sköts av de tränare och ledare som är tillsatta av föreningen. Vi välkomnar en öppen dialog med föräldrar som alltid är välkomna att ställa frågor, exempelvis på de informationsträffar, utbildningar eller ”föräldramöten light” som anordnas (läs mer).

• Föräldrarnas roll i fotbollsmiljön är att ha en positiv och stödjande funktion, tänka långsiktigt, samt att vara goda förebilder (läs mer). Tänk på att ditt barn också har funderingar om sin fotbollsverklighet (läs mer).

• Föräldrarnas uppgift utanför fotbollen är att ge rätt typ av socialt stöd (läs mer) till barnet samt att förstå andra personers roller i nätverket runt barnet/laget.

Tillbaka till menyn

Skola

Samarbeten med skolor

För Djurgårdens Akademi är det viktigt att ha goda samarbeten med skolan för att även lyckas på fotbollsarenan. För att ha bästa möjliga kvalité på samarbetet arbetar vi ständigt med att ha hög kvalité på våra relationer med skolorna Vittra Gymnasium Södermalm samt Engelbrektsskolan. Vi satsar extra på att ha officiella kontaktytor, med bland annat våra tränare anställda på skolorna samt god kommunikation med skolledning. Vi försöker också koordinera Djurgårdens arbete, tankar och idéer med Svenska Fotbollförbundets riktlinjer, skolornas profiler och föräldrarna för att knyta ihop bästa tänkbara nätverk. Det krävs för att vi ska kunna ha långsiktiga samarbeten, vilket är avgörande för kvalitén.

I skolarbetet får våra spelare möjlighet att utveckla sin akademiska sida, men också koppla den till fotbollsutveckling. Båda delar är viktiga i Djurgårdens Akademi, exempelvis för att utveckla självkännedom och allmänbildning. Vi är också noga med att varje år utvärdera verksamheten för att hitta möjliga förbättringsområden.

Djurgårdens Akademi månar om spelarens utveckling både som människa och spelare är vi mycket glada för samarbetet. Erfarenheter från skolan är viktiga för den personliga utvecklingen och därmed för fotbollskarriären. Vi ser på långsiktig utveckling med ett helhetsperspektiv på spelarna. I ett väl fungerande nätverk runt spelarna är skolan en viktig aktör i ett flexibelt system där spelaren sätts i centrum. Vårt samarbete visar också att Djurgårdens Akademi är en kunskapsinriktad verksamhet där långsiktig utveckling är ett av målen.

Tillbaka till menyn

hjorthagen_collage_960x540

Anläggning och arrangemang

Akademin har sin hemvist på Hjorthagens IP året runt.

Hjorthagen IP byggdes om till en toppmodern idrottsplats och stod klart hösten 2012. Här finns idag en femmanna en sjumanna samt en elvamanna plan med konstgräs och fler omklädningsrum än tidigare samt ett café som Djurgården driver och förfogar över. De höga staketen runt de tre planerna gör att träningsförutsättningarna är av absolut toppklass. Lägg där till den lugna och vackra miljön som gör att anläggningen kan betecknas som unik i Stockholms området.

Den 1 november varje år reser vi vår egen övertryckshall, Johan Björkmans Hall, över elvamanna planen. Hallen är uppe under fem månader och tas ned den sista mars. Tack vare ”nya Hjorthagens IP” och hallen har vi de absolut bästa träningsförutsättningarna i Stockholm.

Johan Björkmans Hall kom till tack vare ett stort bidrag från Johan Björkmans stiftelse och en insamling bland Djurgårdens supportrar.

Se gärna filmen från Johan Björkmans hall (länk).

Tillbaka till menyn

Material

DIF Fotboll och Stadium har tillsammans med adidas tagit fram en föreningsprofil som finns i en folder. För att ge bästa möjliga service vid beställningar så finns det fyra olika typer av beställningsmöjligheter. “Profilguiden” som tas fram varje år finns på laget.se.

Ytterligare upplysningar fås genom:
Anna von Eckermann, E-post
Material till spelare och ledare
070-6638174

Tillbaka till menyn

Spelarutbildningsplan

Djurgården tror vi att glädje, passion, träning och match har samband med utveckling i fotboll. Det finns naturligtvis många sätt att utveckla människor och spelare i fotboll. Vårt sätt är, så långt det är möjligt, baserat på praktisk erfarenhet och vad forskning visar kommer ge god sannolikhet till långsiktig utveckling.

När du läser det här avsnittet om spelarutbildningsplanen så är det saker som återkommer från de andra texterna som finns kring Akademin. Det kommer framgå att modellen vi använder oss av och ständigt försöker utveckla också är generell för utveckling av alla spelare i föreningen. Oavsett om personen/spelaren siktar mot Allsvenskan eller ett liv som proffs, alternativt vill spela ”för att det är kul” eller för att vara med kompisarna. Modellen beskriver helt enkelt hur vi tillsammans kan skapa en god utvecklande miljö med gott ledarskap. Vi vill inte bara sätta fotbollen i centrum, utan även lärandet och människan. Vi tror på att ju fler spelare som genomgår metoderna i modellen, ju större sannolikhet till ett ökat antal spelare som når så långt möjligt i sin fotbollskarriär.

Djurgården Akademi utgår från långsiktiga mål och metoder och blir allt mer individualiserad allt eftersom den riktas in mot att hjälpa och stödja så många spelare som möjligt till elitfotbollen. Det gör vi genom att se till en naturlig utveckling hos spelarna och arbetar inte för kortsiktiga framgångar. För att kunna genomföra och utvärdera metoden har Djurgården tydliga budskap och stöd från föreningen till tränare och ledare angående ledarskap, spelsätt, utbildning, förhållningssätt, matchning och stötteapparat finns.

Det kan gälla principer i fotboll eller metoder i träning som ska leda fram till det spel som Djurgården står för. Vår inlärningsmetod bygger på det som kallas “vägledd upptäcktsbaserad inlärning“ (eng: enhanced guided discovery) och bygger på en långsiktighet i arbetet med spelarna enligt en idag vedertagen “utvecklingstrappa”, Long term player development (LTPD). Vårt förhållningssätt kräver en djupare diskussion kring talangbegreppet än att bara konstatera att några få är ämnade att bli elitspelare i fotboll – och att det går att selektera dem i tidig ålder. Vi tror att vårt sätt att skapa en god lärande miljö med bland annat prestationsorienterat klimat som skapar självbestämmande motivation tillsammans med den medvetna satsningen på tränare och ledare som har en utvecklad tränarfilosofi, ger utslag över tid.

Helheten och den vetensklapliga förankringen i vår metod kan du ta del av i DIF Akademins ställningstaganden.

Djurgården Fotboll Ungdom
Tillbaka till menyn